مولوی خانه استانبول بطور مجموعه بوده که به بخشهای ،حجره های دراویش ، سما خانه ، قسمت شیخ ها و محفل خونکارها قسمت خواهران، کتابخانه ، خانه موقتی، آشپزخانه، مزار ها و حمام تقسیم میشود.

معرفی بخشهای موزه ادبیات داستانی استانبول

 

1-حجره دراویش: این حجره ها در کنار هم ساخته شده اند ومحل دورهم آیی دراویش میباشد.

2-سما خانه: بخشی است که در روی در ورودی این قسمت چوبی ،که اکنون به صورت موزه مورد استفاده است کتیبه مرمتی سلطان عبدالمجید به تاریخ 1853 منقوش میباشد.

این ساختمان بصورت هشت گوش است و از نمونه های سبک باروک قرن هجدهم میباشد.همچنین در این قسمت آلت های موسیقی ترک، آثار مربوط به فرهنگ مولوی در آن به نمایش گذاشته اندو در قفسه های چو بی که در قسمت بالا قرار دارد دیوان اشعاری ازشعرایی که در مولوی خانه رشد و نمو یافته اند ، مانند شیخ قالب، اسماعیل انکارایی، اسرار و فصیح ددلر و شاعره لیلا خانوم بصورت ادوار تاریخی قرار گرفته است.

 3-مزار ها:این بخش در اوایل قرن نوزدهم ازطرف خالد سعید افندی ساخته شد که این مزار دارای رنگ خاکستری میباشد.

همچنین در داخل آن محمد روحی ، حسین ، عیسی سلیم افندی و اولین شارح مثنوی شارح اسماعیل انکارایی و مزار شیخ قالب افندی را میتوان دید.

معرفی بخشهای موزه ادبیات داستانی استانبول

4-موقت خانه و رضای خدا:این بخش که در دست چپ قسمت ورودی قرار گرفته و این بنا در اوایل قرن نوزدهم ساخته شد و برای اقامت موقت زائران تعبیه کرده اند.

5-کتابخانه:توسط خالد سعید افندی ساخته شده است. در طبقه بالای موقت خانه قرار دارد. در این کتابخانه 3455 جلد کتاب وجود دارد.